h

Betaald parkeren in Den Haag

18 juni 2008

Betaald parkeren in Den Haag

Willemijne Moes

Willemijne Moes hield als SP raadslid haar eerste betoog in de raad over het onderwerp betaald parkeren. Ze presteerde het om gelijk al een motie in te dienen. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

De parkeerdruk in Den Haag is enorm. Veel wijken zijn te klein om iedere auto te kunnen parkeren. Andere oplossingen als ondergrondse parkeergarages zijn duur en vanwege hoog grondwater niet altijd mogelijk, of men moet met constante pompen werken. Dat kost weer veel energie . Een parkeer plaats neemt gewoonweg ruimte in bezit, kostbare ruimte in onze stadswijken waar anders een boom kan staan of bv een kind kan voetballen. Of denk bijvoorbeeld aan de vieze lucht van al die rondrijdende auto’s. Onze Haagse woonwijken moeten leefbaar blijven. Op sommige plekken laat de leefbaarheid nu al te wensen over. En daar komt nog bij de mobiliteit groeit; de ruimte druk neemt alleen maar toe. De groei van het verkeer mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de Haagse woonwijken. Er moet dus iets gebeuren. De SP fractie vindt DOE HET IN EEN KEER EN DOE HET GOED. De aanpak parkeren woongebieden is in de raadsvergadering van afgelopen 12 juni aan de orde gekomen. Doel van het voorstel is om het betaald parkeren in woonwijken voor 4 gebieden in te voeren, te beginnen in oktober 2008 en eindigend per september 2009. De SP is voor betaald parkeren in heel Den Haag en heeft om die reden met het raadsvoorstel ingestemd. Dit is voor ons een begin.

De SP is wel voor een sociaal beleid, ook met betrekking tot betaald parkeren. Mantelzorgers mogen niet extra belast worden. Maar ook huisbezoeken van verpleegkundigen en andere zorgverleners mogen niet teveel hinder vinden van betaald parkeren. De SP bleef dan ook voor het oude systeem van de bezoekers pas.

De ingediende motie had betrekking op een deelgebied in de Schilderswijk. De SP wil dat juist ook daar betaald parkeren ingevoerd wordt. Raadslid Moes: “We krijgen veel geluiden uit dit deel van de Schilderswijk dat men daar betaald parkeren wil. Bewoners zijn bang dat als er rondom deze wijk wel betaald parkeren komt, men de auto hier komt stallen. Ook het VCP, met een moeilijk bereikbare binnenstad, zal tot gevolg hebben dat men in de Schilderswijk gratis gaat parkeren en met het fietsje de stad in de gaat”. De motie werd mede ondertekend door Haagse Stadspartij, LPF, D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Hij werd met algemene stemmen aangenomen.

Ondertussen bereidt het college van Burgemeester en Wethouders al jarenlang een Haagse mobiliteitsnota voor. De SP is en was er voorstander van eerst deze nota te bespreken voor men besluiten zou nemen voor betaald parkeren, VCP en Trekvliettracé. In de Haagse Nota Mobiliteit wordt onder andere bekeken op welke wijze parkeerproblemen in andere buurten kunnen worden aangepakt. Dit najaar zal de Nota Mobiliteit voor het eerst met de Haagse burgers worden besproken. De SP zal de Haagse Nota Mobiliteit en de invoering van betaald parkeren in andere woonwijken per voorstel kritisch bekijken. Wordt vervolgd dus!!

U bent hier