h

Schriftelijke vragen, Bouwers norfolkterrein geven cadeau aan de stad

11 juli 2008

Schriftelijke vragen, Bouwers norfolkterrein geven cadeau aan de stad

In de AD/HC van 10 juli 2008, wordt gesproken over een museum als ‘geschenk’ aan de stad, gedaan
door de drie projectontwikkelaars die het Norfolk terrein gaan bebouwen.
Ingevolge het betreffende artikel, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der
gemeente ’s Gravenhage stel ik u de volgende vragen.

1. Klopt het bericht dat de gemeente besloten heeft voor de ontwikkeling van het
Norfolkterrein in zee te gaan met de ontwikkelingscombinatie van ING Real Estate, Fortis
en de Malherbe groep?

2. Indien de berichtgeving juist is, kunt u dan aangeven wat de redenen zijn geweest om hen
dit project te gunnen?

3. Welke criteria hebben daarbij de doorslag gegeven: het geldbod op de grond, het beoogde
kwaliteitsniveau of het aanbieden van een geschenk?

4. Maakt het door de gemeente vragen van ‘geschenken’ onderdeel uit van een reguliere
tender of aanbesteding?

5. Op welke wijze kunt u de garantie geven dat de totstandkoming van de keuze genomen is
op zuivere gronden? Op welke wijze is daarbij naar uw mening het beoordelen van
‘geschenken’ objectief geweest?

6. Kunt u inzage geven (desnoods besloten) waaruit de biedingen van de andere combinaties
hebben bestaan? Kunt u daarbij inzicht geven in de genoemde aangeboden
kwaliteitsniveaus, de grondbiedingen en inzicht geven in de geboden geschenken? Zo nee,
waarom niet.

7. Is de wijze van de invulling van de wedstrijd besproken in de gemeenteraad? Waarom
niet?

8. Is met de gunning van deze ontwikkeling een minder tekort (tekort was € 29.8 miljoen op
11 december 2007) ontstaan op de ontwikkeling van Scheveningen –Haven? Zo nee,
waarom niet?

9. Bent u met de SP van mening dat het ‘geven van een museum’ door projectontwikkelaars,
een sigaar uit eigen doos is, temeer de kosten van het geschenk met zeer grote
waarschijnlijkheid doorberekend zullen zijn in de grondexploitatie? Kunt u uw antwoord
toelichten?

Ingrid Gyömörei
SP fractie

U bent hier