h

Schriftelijke vragen, bestemmingsplan Binckhorst

13 augustus 2008

Schriftelijke vragen, bestemmingsplan Binckhorst

Onderwerp: Plan MER Nieuw Binckhorst en bestemmingsplan ter inzage gelegd in vakantieperiode.

Ingevolge het betreffende artikel, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente ’s Gravenhage stel ik u de volgende vragen.

Volgens raadsmededeling 2008.169 loopt de inspraakperiode van de plannen Binckhorst van 19 augustus tot en met 29 september 2008.

1. Klopt genoemde informatie?

2. Volgens residentienet is de schoolvakantieperiode van 21 juli tot en met 29 augustus 2008. Volgens de afdoening van motie 8.2, gedateerd 8 juni 2004, wordt ‘het meest recht gedaan aan de motie indien voor dit begrip wordt aangesloten bij de zomervakanties voor het basisonderwijs in de Haagse regio’. Is er naar uw mening recht gedaan aan motie 8.2? Ligt 19 augustus naar uw mening binnen de schoolvakantie? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Omdat niet over de hele linie volgens het dictum van het verzoek van de raad kan worden gehandeld, is door B&W een rubricering aangebracht. Is er bij de ter inzage legging van genoemde plannen sprake van een uitzonderingsregel, waardoor besloten is over te gaan tot ter inzagelegging tijdens de vakantieperiode? Indien er sprake is van een uitzondering, waarom is dit niet gemeld in genoemde raadsmededeling?

4. Volgens de afdoening motie 8.2 is het ‘indien het een aanvraag betreft waarvan bekend is dat een deel van de bevolking moeite heeft met een betreffend project, dan achten wij het net als uw raad ongewenst dat de ter inzage legging plaats vindt in een vakantieperiode. In die zin kan ook voor deze gevallen uitvoering aan de motie worden gegeven’. Is in dit licht bezien, uitvoering gegeven aan motie 8.2?

5. Bent u bereid de termijn van ter inzage legging te verlengen met de ‘afgesnoepte’ 12 dagen? Of bent u bereid de ter inzage legging over te doen vanaf de geldende datum van 31 augustus, met als doel recht te doen aan de uitvoering van de motie alsmede omwonenden voldoende tijd te geven om op voldoende wijze van hun rechten gebruik te kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

6. Naar aanleiding van eerder door SP gestelde vragen, is er een protocol voor de ter inzage legging gecommuniceerd met de stadsdelen. Hier is naar aanleiding van verminderde bekendheid met de regeling het afgelopen jaar opnieuw bij stadsdelen aandacht voor gevraagd. Bent u door betreffend stadsdeelkantoor gewezen op het feit dat genoemde plannen binnen de vakantieperiode ter inzag worden gelegd? Indien nee, kunt u nagaan waarom het betreffende protocol niet heeft gewerkt binnen dit stadsdeelkantoor? Kunt u dit protocol nogmaals onder de aandacht brengen van alle stadsdeelkantoren en op welke wijze gaat u dit aanpakken?

7. Bent u met de SP van mening dat het van uiterst belang is dat de inspraak bij (onderdelen van) Masterplannen op zorgvuldige wijze plaatsvindt? Op welke wijze gaat u er zorg voor dragen dat genoemd protocol meer wordt dan een loze papieren mededeling?

Met vriendelijke groet,

Ingrid Gyömörei
SP fractie

U bent hier