h

Schriftelijke vragen, Doubletstraat

1 augustus 2008

Schriftelijke vragen, Doubletstraat

Onderwerp: Doubletstraat: alleen weg voor een betere plek.

In de AD/HC van 31 juli 2008 en van 1 augustus 2008 wordt door de VVD fractie een poging gewaagd, de discussie aan te zwengelen om de prostitutie weg te krijgen uit de Doubletstraat.
Al sinds de 17e eeuw is er sprake van prostitutie aan het begin van de Bierkade: “Verder vond je hier zoals ook in havenbuurten elders, herbergen, kroegen en bordelen”.(Bron: Het Den Haag boek)

Al sinds de 70- er en 80-er jaren van de vorige eeuw heeft het gemeentebestuur werk gemaakt van concentratiebeleid voornamelijk uit het belang van de openbare orde
“Op 15 juni 1976 werd de APV tussentijds gewijzigd, in een aparte openbare kennisgeving stelde het gemeentebestuur dat het verbod op raamprostitutie voortaan werd opgeheven in de Poeldijksestraat, in de Geleenstraat in de Hunsestraat en in de Katerstraat en de Doubletstraat. (…) Klachten van omwonenden waren niet doorslaggevend geweest om tot deze besluiten te komen, en met de belangen van de sexwereld – bijvoorbeeld de wensen van de prostituées – werd niet expliciet rekening gehouden. (..) In zoverre de straten nog door mensen werden bewoond die geen relatie hebben met de prostitutie, dan zouden deze in de gelegenheid worden gesteld te verhuizen”. (Bron: Het leven met regels- de aanpak van prostitutie in –s Gravenhage)

Ingevolge het betreffende artikel, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente ’s Gravenhage stel ik u de volgende vragen.

1. Bent u met de SP van mening dat omwonenden rond de prostitutiestraten (onder meer de Doubletstraat) al van oudsher bekend kunnen zijn met het feit dat het de aanwezigheid van prostitutie een zekere mate van overlast met zich mee kan brengen? Kunt u uw antwoord toelichten?

2. Hoeveel specifieke aangiften zijn bekend van overlast direct gerelateerd aan raamprostitutie? Is naar uw mening de overlast in de afgelopen 5 jaar toegenomen?

3. Bent u bereid - naast de door de eerder door VVD gevraagde onderzoeken - te onderzoeken òf en op welke wijze verscherpte handhaving bij kan dragen aan een verbetering van de leefbaarheid? Kunt u hiervan de kosten laten weten?

4. Bent u met d SP van mening dat àls er al gekeken wordt naar een verschuiving van de prostitutie functie naar elders in de stad, eigenaren van omliggende panden, vanwege een te verwachten waardestijging, een bijdrage te vragen in de kosten van de eventuele verhuizing van prostitutiepanden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Ingrid Gyömörei
SP fractie

U bent hier