h

Dossier Dibbetstraat niet gesloten

7 januari 2009

Dossier Dibbetstraat niet gesloten

Schandalig nieuws in de Posthoorn van 31 december 2008. “Project ‘de Veldheren’ (= de Dibbetstraat) staat ‘op hold’ door Staedion vanwege financiële crisis. Project voorziet nieuwbouw van rond vier ton. Staedion beraamt zich nu op nieuwe plannen voor het gebied. Het bedrijf weet nog niet wanneer die klaar zijn”

Reden voor de SP fractie om hier tijdens de behandeling van de ‘financiële crisis in relatie tot bouwproductie’ vragen over te stellen. Rondom het dossier Dibbetstraat zijn vele jaren lang vele vragen gesteld en vele debatten gevoerd. Even een (klein) stukje historie.
Dibbetstraat

De bewoners van de straat en haar omgeving hebben jarenlang gestreden voor behoud van hun woningen. Staedion heeft het onderhoud jarenlang lang versloffen en dacht met gemak de boel tegen de grond te krijgen. De bewonersorganisatie heeft zich jarenlang met verve tegen de sloop verzet. Geen legaal en democratisch middel werd daarbij geschuwd. En heel lang zag het er naar uit dat de raad haar rug recht zou houden en het slechte onderhoudsgedrag van de corporatie niet zou belonen door sloop toe te staan. Op 12 september 2001 was een meerderheid van de gemeenteraad van mening dat slecht gedrag (= bewust verkrotten) niet mocht worden beloond. De bewonerscommissie ging nogmaals inzetten op behoud, zelfbeheer en renovatie.

Joseph Ledelstraat en Dibbetstraat

De bewonerscommissie heeft zelfs bij VROM een subsidie bedongen van € 450.000 om te komen tot een coöperatief zelfbeheer met casco renovatie. Dus ook VROM geloofde in het plan. Ook het college stelt nog in 2003 in een brief: “Het college heeft kennis genomen van het aanpakvoorstel en meent, dat dit een goede basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de plannen.”

Staedion heeft door de jaren heen de vele onderzoeken naar kosten van renovatie afgedaan als financieel onhoudbaar. Daarnaast liet de gemeente herhaaldelijk en categorisch na om tot een aanschrijving te komen om Staedion te dwingen haar achterstallig onderhoud op te knappen. Staedion bleef ondertussen vasthouden aan sloop en nieuwbouw met woningen vanaf vier ton. Ondermeer de SP fractie gaf aan door hiervoor te kiezen, terugkeer van de oorspronkelijke bewoners onmogelijk gemaakt werd.

Joseph Ledelstraat en Dibbetstraat

Historisch dieptepunt was de dag in 2005, waarop het toenmalig college (PvdA, VVD en CDA) instemde met sloop van de Dibbetstraat e.o en de bouw van tenminste 22 dure stadsvilla’s – inderdaad van rond de vier ton. De doorslaggevende reden tot op de dag van vandaag nog altijd onduidelijk.
De fractie heeft destijds aangegeven dat de nieuwe plannen veel onzekerheden hadden. Ondermeer de kosten van een ondergrondse parkeergarage en de moeilijke afzet van de dure stadsvilla’s op deze plek. Precies de argumenten die nu door Staedion worden aangedragen om de boel stil te leggen. Het gerucht gaat dat zij dit nu met de gemeente proberen te regelen….

In 2005 werd er nog de belofte gedaan dat de nieuwbouw in 2007 klaar moest zijn. Inmiddels is het 2009. Veel van de omliggende straten uit het plan zijn gesloopt: een klein stukje Dibbetstraat staat nog overeind! Het zou mooi zijn als dit stukje straat kan blijven staan als symbool van de gevoerde strijd. De SP fractie is benieuwd of het ‘op hold’ staan van de plannen ook inhoudt dat dit stukje blijft staan en wellicht in de nieuwe plannen wordt gerenoveerd. Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald niet waar?

Joseph Ledelstraat

De discussie van hedenmorgen besteedde aandacht aan de ‘kredietcrisis en de woningbouwproductie’. In grote lijnen zou het er op neer komen dat het voor Den Haag allemaal vooralsnog niet zo erg was. Wat er nu gebeurt: het jarenlange opdringen van veel te dure plannen om deze vervolgens op eigen houtje af te blazen is natuurlijk te schandalig voor woorden!

De vragen over de Dibbetstraat werden pas na herhaling in de tweede termijn beantwoord. De wethouder gaf aan dat het ‘allemaal te lang duurt’, ‘de boel stil ligt’ en dat wat er nu gebeurt ‘niet de afspraak was’. Op de vragen of corporaties dit zo maar kunnen en mogen, kwam nog geen antwoord. De wethouder heeft aangegeven erg geïrriteerd te zijn over de gang van zaken en de commissie per brief te zullen informeren. De SP wacht hoopvol af!

U bent hier