h

Eerste reactie op coalitieakkoord 'Stad van Kansen en Ambities'

29 mei 2018

Eerste reactie op coalitieakkoord 'Stad van Kansen en Ambities'

Vandaag presenteerden Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. SP fractievoorzitter Hanne Drost: ‘Gezien de spierballentaal in de campagne is het een vrij mild coalitieakkoord geworden. Opmerkelijk is dat de koers van het vorige stadsbestuur op veel terreinen in stand blijft. Het is dan ook een gemiste kans dat het nieuwe college niet extra inzet op meer betaalbare woningen en extra werkgelegenheid voor vakmensen. Alleen door hier fors op in te zetten houden we onze stad de komende jaren toegankelijk voor iedereen. Op de zorg wordt de komende jaren 30 miljoen bezuinigd, een onbegrijpelijke keuze!’

Toch bevat het coalitieakkoord ook plannen die de SP tot tevredenheid stemmen. Zo wordt er niet getornd aan het armoedebeleid en krijgt het midden- en kleinbedrijf meer kansen om te profiteren van gemeentelijke plannen. Ook worden er stappen gezet naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Lees hier de eerste reactie op de plannen in het coalitieakkoord:

Wonen

Dat de norm van 30% sociale woningbouw niet wordt losgelaten door het nieuwe college is in beginsel positief, maar weinig ambitieus met oog op de opgelopen wachtlijsten. Bovendien ging ook het afzwaaiende college uit van de 30%-norm, maar faalde zij er jaar op jaar in om deze te halen. Het is teleurstellend dat het nieuwe stadsbestuur niet de bouwambities toont die nodig zijn om de wachtlijsten terug te dringen. Het coalitieakkoord biedt bovendien ruimte om de Rotterdamwet toe te passen in aangewezen gebieden. Hiermee kunnen mensen die aan bepaalde sociaal-economische kenmerken voldoen voorrang krijgen op een woning. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Rotterdamwet geen aantoonbaar positief effect heeft gehad in de stad waarnaar zij vernoemd is. Bovendien werkt deze wet uitsluiting en stigmatisering in de hand. Wat de SP betreft alle reden om dit heilloze experiment niet te importeren naar Den Haag.

Zorg

Over de zorg in Den Haag maken wij ons grote zorgen. In het begin waren wij dan ook redelijk opgelucht toen we lazen dat er niet wordt beknibbeld op de thuiszorg en de afschaffing van de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding blijft bestaan. Helaas kunnen wij nog niet lezen dat het nieuwe systeem van herindiceren in de thuiszorg, wordt teruggedraaid. De toegankelijkheid van de zorg is de afgelopen jaren niet altijd vlekkeloos geweest, dus het is verstandig dat hier stappen in worden gemaakt. Eenzaamheid heeft prioriteit en dat is zeker nodig, want dit is een groeiend probleem in Den Haag. Onbegrijpelijk is dan ook de keuze om 30 miljoen te bezuinigen op welzijnsbudgetten. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de coalitiepartijen dit kunnen verantwoorden tegenover de raad en de kiezers.

De doorstroming van mensen in de nachtopvang als ook bij de jeugdhulp staat onder druk. De belangrijkste oorzaak hiervan is een tekort aan betaalbare woningen. De nieuwe coalitie spreekt in het akkoord over voldoende woningen voor een betere doorstroming, daar zullen wij de komende jaren op blijven hameren en hopen dat deze doorstroming zal verbeteren. Een ander lichtpunt is dat de winteropvang eindelijk permanent open blijft en de nachtopvang met bijbehorende begeleiding zal worden verbeterd.

Sociale zaken

Het nieuwe college wil jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand krijgen. Een mooie ambitie, mits deze uitgaat van respect en maatwerk voor de werkzoekende. Over de manier waarop het nieuwe college dit plan wil uitvoeren is nog veel onduidelijk. Verdringing van echte banen en werk onder het minimumloon zijn wat de SP betreft de komende jaren uit den boze. De SP zal bij de nieuwe wethouder sociale zaken aandringen op een menselijke uitvoering van de Participatiewet.

Economie

De SP is blij om te zien dat het MKB een grotere rol zal krijgen in het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Waar het afgelopen college zich met name richtte op banen aan de top, zien we nu in ieder geval al een genuanceerder beeld. Het college wil in zijn aanbestedingen en zijn inkoopbeleid meer ruimte bieden aan het lokale MKB, een lang gekoesterde wens van de SP. Helaas heeft de coalitie weinig aandacht voor banen voor vakmensen. Het collegeakkoord geeft geen aanknopingspunten voor hoe de gemeente bij wil dragen aan de op handen zijnde tekorten in de zorg, de bouw en de installatietechniek. Dat mensen met een universitaire diploma een baan in Den Haag kunnen krijgen, daar hoeven wij ons ook bij dit college geen zorgen om te maken, maar of er in onze stad in de toekomst genoeg vakmensen te vinden zijn, blijft maar zeer te vraag. Hiernaast maken wij ons zorgen over de precieze invulling van de nieuwe afspraken met zorgenkind ‘The Hague Security Delta’. Tot onze verbazing lijkt het nieuwe college zelfs bar weinig geleerd te hebben van dit politieke debacle, en wil doodleuk een ‘Legal Delta’ op gaan zetten.

Sport

Het is belangrijk dat kinderen genoeg bewegen en dat dit ook voor iedereen mogelijk. We zijn dan ook blij dat dit is opgenomen in het coalitieakkoord. Mensen met een beperking worden hierbij niet vergeten. Schoolzwemmen is ook erg belangrijk in een waterrijke stad als Den Haag en wij zijn blij dat het stimuleren van schoolzwemmen prioriteit blijft. Wat de SP betreft ligt de prioriteit echt bij kleinschalige en toegankelijke sportvoorzieningen.

Cultuur en Spuiforum

Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn en de mogelijkheid om met de Ooievaarspas muziekles te volgen en een instrument te huren zien wij als een goede stap. De cultuurankers zijn belangrijk voor vele wijken en dit beleid wordt voortgezet. Het Spuiforum zal conform de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden worden afgerond. Dit betekent dus dat er geen extra geld naar het Spuiforum gaat. Wij zullen het college hieraan houden.

Onderwijs

Het lerarentekort is een groot probleem en het is goed om te zien dat het coalitie dit probleem onderschrijft. Conciërges en klassen- of onderwijsassistenten zijn zeer belangrijk hierbij. Ook wordt er veel gesproken over het tegengaan van discriminatie, alleen is nog niet duidelijk hoe dus dat wachten wij graag af. Positief is dat het nieuwe college gaat investeren in de aanpak van laaggeletterdheid.

Vluchtelingen

De SP steunt de ambitie om grootschalige groepslocaties voor statushouders tot het verleden te laten behoren. Deze zijn immers niet bevorderlijk voor de integratie. Het feit dat statushouders voortaan grotendeels via de woningcorporaties worden gehuisvest, is wat de SP betreft een extra reden om fors in te zetten op meer sociale woningbouw. Ook juicht de SP toe dat het nieuwe stadsbestuur verder wil met de Bed-Bad-Brood-regeling. Wel zou deze wat de SP betreft gepaard moeten gaan met de vierde ‘B’ van begeleiding.

Doubletstraat

De SP steunt de sluiting van de Doubletstraat alleen als er een goede alternatieve locatie komt in overleg met de sekswerkers. Of de beoogde locatie daarvoor geschikt is, moet nog bezien worden. Hopelijk gaat het nieuwe college in nauw overleg met sekswerkers kijken naar de beste oplossing om hun werksituatie te verbeteren

Eneco

Met de verkoop van Eneco levert het college zijn zeggenschap over de duurzame koers van Eneco in. Onze eigen motor voor de energietransitie wordt uit handen gegeven. De jaarlijkse dividend inkomsten, die juist zo geschikt waren voor een structurele investering in duurzaamheid, worden ingewisseld voor de korte termijn dromen van de coalitie.

Bezuinigingen op gemeentepersoneel

Het nieuwe stadsbestuur wil de komende jaren 30 miljoen bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Het gemeentelijk personeel hangt hiermee veel onzekerheid boven het hoofd. Ondertussen breidt het college het aantal wethouders uit van 6 naar 8. ‘Om elkaar comfort te geven’, zo stelde Richard de Mos in de perspresentatie van de nieuwe coalitie. Wat de SP betreft zou het de nieuwe wethouders sieren als zij, uit solidariteit met het gemeentelijk personeel, een lagere beloning krijgen dan hun voorgangers.

 

U bent hier