h

De coronacrisis en Den Haag

24 maart 2020

De coronacrisis en Den Haag

De gevolgen van de coronacrisis voor onze stad zijn immens. Zorgverleners werken vrijwel continue en onder grote druk om de gevolgen van het virus op te vangen. Hiervoor heeft de Haagse SP diep respect. Ook gaan onze gedachten uit naar de inwoners van onze stad die getroffen zijn door het virus en hun naasten.

Op 20 maart presenteerde het Haagse stadsbestuur een overzicht van lokale maatregelen die tot op heden zijn genomen dan wel gepland om de gevolgen van de crisis te beteugelen. De SP waardeert de snelheid waarmee het college stappen heeft gezet om de hulp aan de meest kwetsbaren in onze stad te waarborgen. Zo werd kort nadat de Voedselbank Haaglanden bekendmaakte dat zij noodgedwongen haar werkzaamheden moest staken een supermarktbon voor klanten van de voedselbank in het leven geroepen. De SP hoopt dat deze kwetsbare groep zolang de crisis voortduurt op extra steun vanuit de gemeente kan blijven rekenen. 

Uit de brief van het stadsbestuur blijkt bovendien dat veel instanties zoals woningcorporaties, water- en energieaanbieders hebben aangegeven in deze noodsituatie niet over te gaan tot huisuitzettingen en afsluitingen. Het is van groot belang dat alle instanties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zodat mensen niet worden blootgesteld tot nog meer risico’s. Wat de SP betreft geldt dit zeker ook voor particuliere verhuurders. 

Ook heeft de Haagse SP grote waardering voor de inspanningen van Stichting Leergeld om kinderen uit arme gezinnen aan computers te helpen. In een stad waar kansenongelijkheid in het onderwijs al een nijpend probleem is, dreigen deze kinderen nu de scholen zijn gesloten extra de dupe te worden. Het is goed dat het stadsbestuur naar mogelijkheden kijkt om leerlingen met achterstanden op termijn extra (telefonische) begeleiding aan te bieden.

Alert blijven op problemen achter de voordeur

Niet alleen Hagenaars die leven in armoede verdienen momenteel extra aandacht: dit geldt zeker ook voor Hagenaars met een instabiele of onveilige thuissituatie. Zo neemt het risico op huiselijk geweld toe nu gezinnen meer tijd met elkaar door moeten brengen. Het is van groot belang dat wij mensen die ook achter de voordeur gevaar lopen deze periode niet uit het oog verliezen. Dit geldt ook voor Hagenaars met psychische problemen, die nu veelal niet de hulp krijgen die zij gewend zijn. 

Geef houvast aan thuiszorgmedewerkers

Ook thuiszorgmedewerkers en cliënten staan voor een grote uitdaging. Onder veel van hen leeft angst om besmet te raken en het virus verder te verspreiden. Het is daarom belangrijk dat alle Haagse thuiszorginstellingen heldere veiligheidsinstructies meegeven aan zowel hun zorgverleners als cliënten. Thuiszorgmedewerkers worden bovendien nu ook gevraagd om extra werkzaamheden te verrichten, zoals boodschappen doen, wassen en medicijnen ophalen. Wat de Haagse SP betreft moeten we ervoor waken dat zij niet overbelast raken. Uitval van thuiszorg kan er immers toe leiden dat kwetsbare ouderen achteruitgaan, terwijl het nu juist zo cruciaal is om de druk op bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg te verlichten. 

Daarnaast dreigt het risico dat zorginstellingen op termijn de continuïteit van de zorg niet meer kunnen waarborgen. Ze zien het ziekteverzuim toenemen en moeten extra kosten maken om voorzorgsmaatregelen te treffen. Tegelijkertijd wordt de omzet steeds onzekerder omdat veel cliënten geen hulp meer kunnen of willen krijgen. Dit geldt zowel voor thuiszorg- als jeugdzorginstellingen. Bovendien hebben beide typen instellingen doorgaans een beperkte financiële buffer. Omdat de gemeente Den Haag al kampt met grote financiële tekorten in de ouderenzorg en jeugdzorg, moet het stadsbestuur bij het Rijk aandringen op maatregelen waarmee we de broodnodige zorg voor jong en oud kunnen blijven leveren.

Ook mantelzorgers hebben het deze weken zwaar te verduren. Wat de SP betreft is een goede samenwerking tussen zorgverleners, mantelzorgers, de wijkservicepunten en vrijwilligersinitiatieven essentieel om te zorgen dat zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken blijvend worden ondersteund in deze moeilijke en eenzame tijd. 

Stevig vangnet harder nodig dan ooit

Veel Hagenaars maken zich niet alleen zorgen om hun gezondheid, maar ook om hun inkomen. Vrijwel iedereen kent mensen die al sinds de eerste noodmaatregelen in werking traden, zonder werk zitten. In de horeca, het toerisme en de culturele sector vallen harde klappen en ook veel winkels hebben hun omzet keihard zien dalen. 

Belangrijk is dat de gemeente Den Haag een sociaal vangnet biedt voor alle inwoners die in financiële nood verkeren door de coronacrisis: of zij nu zelfstandigen, ondernemers of werknemers zijn. Veel hangt de komende weken af van de snelheid waarmee de gemeente in staat is om verzoeken om financiële steun – bijvoorbeeld op basis van de noodmaatregelen van het Rijk – af te handelen. Extra coulance is wat de SP betreft noodzakelijk om te voorkomen dat inwoners te lang moeten wachten en in broodnood komen. 

In aanvulling op de noodmaatregelen van het Rijk heeft ook het stadsbestuur steunmaatregelen gelanceerd om ondernemers wat ademruimte te geven. Veel van deze maatregelen betreffen uitstel van betaling van lasten, zoals de gemeentelijke belastingen en het innen van de huur van gemeentelijk vastgoed. Wat de SP betreft moet er de komende tijd goed gekeken worden of er niet meer nodig is dan alleen uitstel om te zorgen dat Haagse ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. 

Daarnaast is het belangrijker dan ooit dat de gemeente, maar ook de instellingen waarmee zij nauw samenwerkt, zoveel mogelijk inkopen doen bij lokale bedrijven. Juist nu moeten we nadenken over slimme en creatieve manieren om onze lokale economie zoveel mogelijk overeind te houden. Het maatregelenpakket van het stadsbestuur is hierin een goede eerste stap.

U bent hier