h

Van steun voor lokale bedrijven tot schonere wijken - de SP boekt succes!

22 juli 2020

Van steun voor lokale bedrijven tot schonere wijken - de SP boekt succes!

Het roerige politieke seizoen van 2019-2020 werd afgesloten met een raadsvergadering van bijna 9 uur lang, verspreid over 14 en 15 juli. De Haagse SP-fractie wist - al dan niet in samenwerking met andere gemeenteraadsfracties - diverse successen binnen te slepen!

Steun in de rug voor lokale bedrijven

Samen met onder andere de fracties van D66, VVD, ChristenUnie-SGP en Hart voor Den Haag / Groep de Mos diende de SP een voorstel in om als gemeente meer producten en diensten in te kopen bij het lokale midden- en kleinbedrijf. Zo kunnen we Haagse ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen in deze economische zware tijd. Ook publieke instellingen in Den Haag zoals woningcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zouden dit voorbeeld wat de SP betreft moeten volgen. Om dit te bereiken stelden wij voor om een Haags Inkoop Platform in het leven te roepenAls we alle publieke instellingen in Den Haag zover krijgen om lokaal in te kopen zou dat een flinke steun in de rug zijn voor het Haagse MKB. Daarnaast blijft iedere euro waarmee je als gemeente bij Haagse bedrijven inkoopt drie keer zo lang in de lokale economie”, aldus SP-fractievoorzitter Lesley Arp. Het voorstel werd met unanieme steun aangenomen. 

Gesubsidieerde grootverdieners in beeld

Ook besprak de raad het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Helaas was het door een uitspraak van de Raad van State niet langer mogelijk voor de gemeente om van gesubsidieerde instellingen te eisen dat zij de Wet Normering Topinkomens (WNT) naleven. Het voorstel van de SP en onder andere GroenLinks om er in ieder geval voor te zorgen dat bedrijven en organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen zo transparant mogelijk zijn over het al dan niet voldoen aan de WNT-norm werd met unanieme steun aangenomen. De raad krijgt jaarlijks van het college te horen welke instellingen in overtreding waren van de WNT-norm en welke actie hierop is ondernomen. 

Steun voor alle (seks)werkers

Daarnaast was de SP mede-ondertekenaar van een motie van de Partij voor de Dieren, die het college opriep om met terugwerkende kracht een regeling te treffen voor sekswerkers die tijdens de coronacrisis geen recht hadden op inkomensondersteuning. Zo konden sekswerkers die volgens het zogenaamde ‘opting-in’-systeem werken de afgelopen maanden geen beroep doen op de financiële regelingen vanuit het Rijk, terwijl zij wel belasting betalen. Hoewel de motie van de Partij voor de Dieren werd ontraden door verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen, is deze toch aangenomen door een meerderheid van de raad. De SP hoopt dat de gemeente snel actie onderneemt om deze groep sekswerkers financieel te hulp te schieten.

Basisbanen 

Met onder andere de PvdA riepen wij het college op om te onderzoeken waar kansen liggen voor de invoering van zogenaamde ‘basisbanen’. Basisbanen zijn bedoeld om mensen die zeer moeilijk aan werk kunnen komen grip te bieden op een onzekere arbeidsmarkt. Den Haag kent al een variant op de basisbaan (de zogenaamde STiP-baan), maar deze is slechts van tijdelijke aard. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid stelt echter voor om vaste banen in het leven te roepen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien ligt er in de stad veel werk voor het oprapen: denk aan het op orde houden van de openbare ruimte. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen het voorstel voor een onderzoek naar basisbanen.  

Rattenoffensief

Ook twee SP-voorstellen om het tergende rattenprobleem in onze stad beter aan te pakken werden aangenomen in de raad. Allereerst stelden we voor om de schoonmaakcapaciteit in de wijken Moerwijk en Transvaal te vergroten zolang er sprake is van een afval- en rattenprobleem. Zo steekt het de SP dat er in de zogenaamde ‘Internationale Zone’ (het gebied rond het World Forum) meer wordt schoongemaakt dan in deze dichtbevolkte wijken. Door in de Internationale Zone minder schoon te maken wordt de schoonmaakcapaciteit in Moerwijk en Transvaal de komende tijd vergroot.

Het tweede voorstel verzocht het college om bij de herinrichting van de buitenruimte in gebieden met veel rattenoverlast te letten op de aanwezigheid van schuilplaatsen voor ratten en met woningcorporaties afspraken te maken over een rattenvrije inrichting van de binnentuinen. SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot vraagt inmiddels een jaar samen met de Actiegroep Rattenoverlast Moerwijk aandacht voor de relatie tussen het rattenprobleem en de inrichting van de buitenruimte. Zo verdwijnt er veel afval tussen bodembedekkers en laag struikgewas en vormt dit type groen een natuurlijke schuilplaats voor ratten. 

Een frisse start voor slachtoffers van de toeslagenaffaire

Ten slotte een lichtpuntje in de toeslagenaffaire: Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende mede namens de SP een motie in om de Haagse slachtoffers extra te ondersteunenJanet Ramesar, een Haags slachtoffer van de toeslagenaffaire, is een van de grondleggers van dit voorstel dat inmiddels in diverse gemeenten is aangenomen. De motie verzocht het stadsbestuur om een gemeentelijk vangnet op te zetten voor de mensen die door het falen van de Belastingdienst in relatie tot de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. De gemeente zal via diverse kanalen communiceren waar de slachtoffers terecht kunnen voor ondersteuning. Ook zal er speciale aandacht uitgaan naar de situatie van de kinderen.

U bent hier