h

Stellingen Kieskompas gemeenteraadsverkiezingen 2022

19 januari 2022

Stellingen Kieskompas gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners gebruik maken van het Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden. Over veel stellingen in het Kieskompas heeft de SP een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten over deze stellingen.

 

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen

Als het aan de SP ligt wordt er niet gebouwd in Natura2000 gebieden zoals Meijendel of in groengebieden met een hoge ecologische waarde. Omdat de woningnood hoog is, kan het in uitzonderlijke gevallen nodig zijn dat er (minder hoogwaardig) groen verdwijnt voor woningbouw. Het groen wat dan verloren gaat moet dan wel op een andere plek in de omgeving gecompenseerd kunnen worden.

 

Om het woningtekort tegen te gaan, mogen er behalve rondom grote stations, ook hoogbouwprojecten in bestaande wijken worden gerealiseerd

De bouw van hoge torens is erg duur, zeker als dit gepaard gaat met (ondergrondse) parkeerplekken voor de bewoners. Hoogbouwappartementen kunnen in de praktijk alleen betaalbaar blijven als de bouwer toestemming van de gemeente krijgt om geen of minder parkeerplekken te bouwen dan normaal. Daarom is het logisch dat hoogbouw vooral rond de stations wordt gebouwd, waar veel alternatieven zijn voor de auto.

 

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Als vluchtelingen met een verblijfsstatus geen voorrang krijgen op een sociale woning, betekent dit dat zij erg lang in asielzoekerscentra moeten blijven wonen. Dit komt de integratie niet ten goede. Uiteraard moeten andere groepen inwoners die in een noodsituatie zitten ook sneller aan een sociale huurwoning worden geholpen.

 

De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra BOA's (ordehandhavers)

De SP wil dat er extra boa's komen om te controleren op misstanden in panden (de zogenaamde Pandbrigade) en afvaloverlast. Politietaken horen echter bij de politie thuis, omdat zij over de juiste scholing hiervoor beschikken. Deze taken worden niet overgenomen door boa's.

 

Voor klimaatmaatregelen mag de OZB (de belasting op huisbezit) stijgen

In vergelijking met andere grote gemeenten betalen Haagse huurders en woningeigenaren veel minder gemeentelijke belastingen. Daarom kan de ozb wat de SP betreft omhoog. Wel willen wij dat kopers met minder geld op de bank een speciale regeling krijgen om hun huis te verduurzamen. Wanneer woningeigenaren kunnen aantonen dat ze structureel meer dan 10 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan energielasten, komen

ze in aanmerking voor een subsidie van de gemeente voor het volledige bedrag van de renovatie.

 

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Het geld dat wordt opgehaald met de hondenbelasting wordt niet uitgegeven aan voorzieningen voor honden(bezitters). Waarom moeten hondenbezitters meer bijdragen aan de algemene pot dan anderen? Wat de SP betreft valt dit niet uit te leggen. Daarom wil de SP dat de hondenbelasting wordt afgeschaft.

 

Er moet meer groen komen in Den Haag, ook al moeten hiervoor parkeerplaatsen verdwijnen

De SP wil dat de gemeente samen met bewoners een plan maakt voor de vergroening van versteende wijken. Daarnaast willen we bewoners stimuleren om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te pakken in plaats van de auto. Dit doen we door fors te investeren in de verbetering van het ov en het aantal tweede en derde parkeervergunningen te verminderen. Zo kan schaarse ruimte die nu nog wordt gebruikt voor parkeerplekken in de toekomst worden benut voor meer groen.

 

Om de ambtelijke organisatie een betere afspiegeling van Den Haag te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties

/*-->*/ De gemeente is er voor ons allemaal en heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Het is daarom belangrijk dat het personeel in het stadhuis een goede afspiegeling is van de samenleving. Helaas werken op hogere posities minder vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond dan je op basis van de bevolkingssamenstelling van Den Haag zou verwachten. Onbewuste vooroordelen (denk aan het feit dat mensen soms geneigd zijn sneller een kandidaat aan te nemen die op hen lijkt) kunnen hieraan bijdragen. Daarom wil de SP dat, wanneer er vacatures bij de gemeente vrijkomen op plekken waar minderheden niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn, bij gelijke kwaliteiten de voorkeur uitgaat naar een kandidaat uit een minderheidsgroep. Dit beleid kan worden stopgezet zodra de gemeente een goede afspiegeling is van de samenleving.  

 

Gemeente Den Haag moet het initiatief nemen om asielzoekers op te vangen

Als ons land mensen moet opvangen die vluchten voor oorlog en geweld is het een kwestie van solidariteit dat alle gemeenten naar draagkracht hier naar bijdragen: ook Den Haag. Als er een AZC in Den Haag komt is het wel belangrijk dat omwonenden goed worden betrokken bij deze beslissing. 

 

De gesloten stadsdeelloketten moeten weer heropend worden, ook al kost dit te gemeente geld

De SP vindt dat de dienstverlening van de gemeente zo dicht mogelijk in de buurt van mensen georganiseerd moet worden. Het is daarom belangrijk dat mensen in de buurt terecht kunnen bij een loket.

 

Bij een tekort kan de gemeente beter bezuinigen op gemeentelijke voorzieningen, dan de lokale belastingen verhogen

/*-->*/ Door de groei van de stad zijn extra voorzieningen (denk aan scholen, buurthuizen en sportvoorzieningen) nodig. Bovendien zijn in veel wijken de voorzieningen nu al hard nodig, bijvoorbeeld door bezuinigingen uit het verleden. Nu nog meer bezuinigen is onverstandig.

 

De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona

De SP vindt het belangrijk dat de gemeente zich er vol voor inzet om mensen te overtuigen van het belang van vaccinatie zonder dat daar dwang bij komt kijken. Zo willen wij dat de gemeente in wijken met weinig vaccinaties samen met wijkbewoners het gesprek aan gaat met mensen op straat en dat er zoveel mogelijk laagdrempelige vaccinatie locaties aanwezig zijn.

 

De extra grote terrassen moeten ook na corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast

Zolang horecaondernemers te maken hebben met door de overheid opgelegde maatregelen door corona vind de SP het meer dan terecht dat zij extra ruimte krijgen om op een veilige manier hun onderneming te laten draaien. Na corona zullen we ook weer meer oog moeten hebben voor de eventuele overlast voor omwonenden.

 

De gemeente moet stoppen met de promotie van de visserij in Scheveningen

In plaats van belastinggeld te steken in de visserijlobby, heeft de SP liever dat we meer investeren in betaalbare bedrijfsruimte voor het midden- en kleinbedrijf. Hier hebben lokale ondernemers direct profijt van. De concrete resultaten van het lokale belastinggeld dat naar marketing en promotie gaat (of het nu de visserij of bijvoorbeeld toerisme betreft) laten zich vaak moeilijk meten.

 

In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren

De SP wil dat de gemeente optreedt tegen jongeren die over de streep gaan en maar ook aandacht heeft voor de dieperliggende oorzaken van het geweld of de overlast. Dit is wat ons betreft allebei even belangrijk. In een persoonlijke aanpak kan de gemeente samen met politie, reclassering en jongerenwerk een plan maken waar beide zaken in voorkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier