h

Inbreng Amare: Bijzonder Complex

22 december 2023

Inbreng Amare: Bijzonder Complex

Foto: SP

Op 21 december 2023 debatteerde de raad over het rapport ‘Amare: Bijzonder Complex’. Het rapport is het resultaat van de allereerste raadsenquête van de Haagse gemeenteraad, over een slepend en zeer kostbaar prestigeproject. Ons raadslid Lesley Arp sprak in het debat de volgende tekst uit en diende twee voorstellen in, die beiden werden aangenomen. 

Voorzitter, 

Tunnelvisie, misleiding en kosten die gigantisch uit de klauwen liepen. Het eindrapport van de allereerste enquêtecommissie die ons stadsbestuur ooit heeft gekend houdt ons een confronterende spiegel voor. Een directe schuldige aanwijzen is welhaast onmogelijk. Het Amare-debacle is een product van de cultuur in dit IJspaleis en de vingerafdrukken van allerlei personen en partijen kleven aan dit project. 

Voorzitter, hierdoor heeft de SP de vraag welke politieke consequenties aan dit rapport verbonden moeten worden als worsteling ervaren. Misleiding is immers geen klein vergrijp in de politiek. De reden van de SP om niet bij voorbaat te zeggen dat een of meerdere wethouders moeten vertrekken, is niet omdat mijn fractie de afgelopen tijd beterschap heeft gezien. Integendeel, moet ik helaas zeggen. Eigenlijk is de enige reden voor de SP om hier niet nu al met een motie van wantrouwen te wapperen het feit dat mijn fractie recht wil doen aan het harde werk van de enquêtecommissie. Een commissie die getracht heeft om aan waarheidsvinding te doen, in plaats van één of meerdere schuldigen aan te wijzen. En hierbij ook wijst naar de raad, die niet altijd de cruciale vragen stelde, zich te gemakkelijk voor het karretje van wethouders liet spannen of zich teveel liet meeslepen door politieke spelletjes. 

Voorzitter, het college geeft aan niet in de hoofden van haar voorgangers te kunnen kijken. Nu heb ik het geluk dat ik nauw heb samengewerkt met mijn voorgangers in de raad op dit dossier. Kritische vragen van hen, bijvoorbeeld over de veelbesproken contractvorm voor de bouw van Amare, werden niet zelden gebagatelliseerd of soms zelfs geridiculiseerd. Ook de heer Van Asten, destijds nog coalitieraadslid, vond dat we gewoon vertrouwen moesten hebben. 

Voorzitter, diezelfde heer Van Asten schoof later door naar het college. En ook onder zijn verantwoordelijkheid vond misleiding plaats, aangaande de subsidie voor het Koninklijk Conservatorium. Onbewust, aldus de wethouder. Toch nog één vraag hierover van mijn fractie. De wethouder had misschien moeten weten van de oorsprong van dit subsidiebedrag, maar heeft hij het ook willen weten? In hoeverre speelde tunnelvisie een rol in zijn handelen als wethouder, wetende dat zijn partij een van de grootste voorvechters was van dit project? 

Voorzitter, mijn fractie hoopt dat dit rapport wethouders aanspoort om geen roze bril op te zetten als ze naar hun meest dierbare projecten kijken. Of dat nou de aanpak van Zuidwest is, de verduurzaming van onze energievoorziening of het invoeren van een milieuzone. Tegenspraak is hierbij van vitaal belang. Het is mijn overtuiging dat iedere gezonde organisatie zijn eigen tegenspraak organiseert. Tegensprekers worden te vaak weggezet als dwarsliggers, terwijl het in mijn ogen juist vaak de meest loyale mensen zijn. Ze zijn loyaal aan doelen en idealen, in plaats van personen en posities. Daarom de motie ‘Geef tegenspraak de ruimte’. 

Deze verzoekt het college: 

Verzoekt het college: 

• Jaarlijks een strategie op te stellen voor het organiseren van tegenspraaksessies op belangrijke thema’s, waarmee de raad geïnformeerd wordt over de thema’s die hiervoor zijn geselecteerd en de wijze waarop de raad op de hoogte wordt gesteld van de uitkomsten; 

• De raad hierbij de gelegenheid te bieden om belangrijke voorstellen die nog op de termijnplanning staan aan te dragen voor dergelijke sessies. 

Mede ingediend door mevrouw Van Basten Batenburg van de VVD. 

Voorzitter, ik rond af. De enquêtecommissie heeft veel pijnlijke gebreken ten aanzien van het functioneren van het stadhuis en de lokale politiek blootgelegd. Maar hoe je het ook wendt of keert: er staat nu een gebouw. En zelfs de grootste tegenstanders van dit project zullen er niets aan hebben als mensen in de stad Amare vooral gaan zien als een monument van politiek onvermogen. Daarvoor is de prijs die onze stad betaald heeft te groot. 

Bij de opening zei voormalig wethouder Anne Mulder dat Amare pas geslaagd is wanneer iedere inwoner van onze stad hier eens op bezoek is geweest. Wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan. De SP omarmt de aanbevelingen van de enquêtecommissie, waaronder de belangrijke aanbeveling om te bepalen hoe Amare de belangen van de Haagse inwoners dient: het zogenaamde publieke belang. Wat de SP betreft is het belangrijk dat we het publiek aan het woord laten voordat we als raad het publieke belang van Amare bepalen. En om specifiek te zijn: het potentiële publiek van Amare, dat de weg naar dit theater nog niet heeft gevonden. Om tunnelvisie tegen te gaan, moeten we ook gevoed worden met onconventionele ideeën. 

Wie weet staan mensen wel te springen om een schlagerfestival of een escaperoom in Amare: je weet maar nooit. Daarom sluit ik af met de motie getiteld ‘het woord is aan de stad’. 

Deze verzoekt het college: 

• Op korte termijn een laagdrempelige uitvraag (bijvoorbeeld via sociale media en het stadspanel) te doen onder bewoners die nog niet eerder Amare hebben bezocht, om te vragen wat voor programmering hen over de drempel zou helpen en hoe Amare een ‘huiskamer van de stad’ kan worden; 

• Te zorgen dat de resultaten van deze uitvraag betrokken kunnen worden bij de discussie over het publieke belang van Amare. 

Mede ingediend door mevrouw Van Doorn van D66, mevrouw Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP en mevrouw Van Basten Batenburg van de VVD. 

Reactie toevoegen

U bent hier