h

Voorstel: stop de afbraak van zorg in Den Haag

7 maart 2014

Voorstel: stop de afbraak van zorg in Den Haag

De SP vind de jarenlange bezuinigingen op de zorg een grote schande. De regering ligt op ramkoers als het gaat om de zorg. Waar deze regering het af laat weten moet de gemeente  Den Haag haar verantwoordelijkheid nemen. De SP investeert daarom 34 miljoen om de bezuinigingen zoveel mogelijk op te kunnen vangen, zodat mensen straks niet zonder zorg komen te zitten en dat ontslagen van zorgverleners zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Dit wil de SP: 

  • De menselijke maat terug in de zorg. Dit bereiken we door de zorg dicht bij de mensen te organiseren. De SP komt met een plan voor kleinschalige buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen.
  • Mensen hebben recht op goede, professionele zorg. Vrijwilligers en werklozen worden niet ingezet voor professionele zorgtaken om daarmee de bezuinigingen op te vangen.
  • Geen sluiting van verzorgingshuizen. De eerste verzorgingshuizen in Den Haag staan in rij om te sluiten. Dat moeten we voorkomen. We accepteren geen sluiting van verzorgingshuizen, waardoor bewoners gedwongen worden te verhuizen uit hun vertrouwde omgeving en accepteren niet dat personeel hierdoor ontslagen wordt.
  • Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in de buurt. Bijvoorbeeld in de vorm van hofjes, waarbij vanzelfsprekend veel aandacht is voor de veiligheid.
  • Overbelaste mantelzorgers krijgen extra ondersteuning vanuit de buurtzorgteams. Mensen die familieleden of vrienden verzorgen, kunnen voor advies, steun en respijtzorg terecht bij steunpunten mantelzorg.
  • Er komt snel ondersteunende begeleiding voor mensen en kinderen die door ondersteuning alleen thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast komt er genoeg dagbesteding voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking.
  • Het gebruik van de taxibus voor mindervaliden en ouderen wordt vergoed voor mensen met een inkomen tot modaal. Het telefoonnummer voor reserveringen wordt weer gratis. Het aanvragen van bijvoorbeeld vervoer of aanpassingen in huis gaat voortaan zonder bureaucratische rompslomp.
  • Er is ontzettend veel geld in de zorg dat niet besteed wordt aan mensen en zorg, maar dat verdwijnt in winsten, topsalarissen, reclames, bureaucratie en verspilling. De SP wil bezuinigen op een manier dat je het geld haalt waar het zit en niet mensen de zorg ontneemt terwijl ze het nodig hebben.

U bent hier