h

Woonagenda college maakt woningzoekenden tot concurrenten

10 december 2018

Woonagenda college maakt woningzoekenden tot concurrenten

‘Ook de sociale woningbouw wordt steeds duurder in onze stad’, concludeerde wethouder Revis (wonen, VVD) onlangs in een commissiedebat. Hoewel de onlangs gepresenteerde Woonagenda van het college veel aandacht besteedt aan de woonbehoeften van de middenklasse, ontbreken maatregelen om dit schrijnende probleem aan te pakken. ‘Bovendien zoekt wethouder Revis de ‘oplossing’ voor de woningnood vooral in het voortrekken van bepaalde groepen, waardoor woningzoekenden tegen elkaar uitgespeeld dreigen te worden. Zolang er geen broodnodige betaalbare woningen bijkomen dreigen kwetsbare minima langzaam maar zeker de stad uit te worden geduwd’, aldus SP fractievertegenwoordiger Lesley Arp.

Veel sociale huurwoningen die vandaag de dag in de onze stad wordt gebouwd  worden verhuurd voor een prijs die net onder het maximum ligt dat corporaties voor een sociale huurwoning mogen vragen (711 euro per maand). Meer dan de helft van de sociale huurwoningen die in 2017 werden opgeleverd hebben een huurprijs tussen de 640 en 711 euro per maand. Ondertussen zijn veel sociale huurwoningen in onze stad verouderd en staan zij in de planning om opgeknapt of gerenoveerd te worden. Vaak gaan deze ingrepen gepaard met een huurstijging. Hierdoor komt de voorraad goedkope sociale huurwoningen steeds meer onder druk te staan.

De wethouder geeft aan dat het ‘op termijn’ de bedoeling is dat de corporaties 750 nieuwe sociale huurwoningen per jaar gaan bouwen. Hoe lang het gaat duren voordat de corporaties deze ambitie halen, is volstrekt onduidelijk. Ook is onduidelijk of studentenkamers die gebouwd worden door corporatie DUWO ook onder deze doelstelling vallen. De SP heeft er altijd voor gewaarschuwd dat de opname van studentenwoningen in deze doelstelling een vertekend beeld geeft, aangezien studentenkamers relatief makkelijker te bouwen zijn.

Schuiven met mensen als 'oplossing'

Opvallender is echter dat de Woonagenda geen oplossing biedt voor de dreigende afname van de voorraad goedkopere sociale huurwoningen - met een huurprijs onder de 640 euro -  in onze stad. Zo mist de SP een duidelijke strategie om deze voorraad op peil te houden nu nieuw te bouwen en opgeknapte sociale huurwoningen steeds duurder dreigen te worden, mede door de grotere aandacht voor duurzaamheid en het puntensysteem dat gehanteerd wordt door het Rijk. Wethouder Revis lijkt de oplossing voor de grote druk op de betaalbare woningvoorraad dan ook vooral te zoeken in het schuiven met groepen mensen. Zo krijgen starters en jongeren meer kans op slagen bij hun zoektocht naar een sociale huurwoning, krijgen mensen met een vast inkomen op basis van de ‘Rotterdamwet’ voorrang op een woning in Moerwijk  en worden alleenstaanden in een grote woning mogelijk geconfronteerd met huurverhogingen.  Ook wil de wethouder zogenaamde ‘onmisbare beroepsgroepen’ - zoals leraren, politieagenten en zorgpersoneel - voorrang geven op een sociale huurwoning.

Sommige van deze maatregelen lijken op het eerste oog sympathiek. Maar zolang de voorraad sociale huurwoningen - en met name in het goedkopere segment - de komende jaren niet flink toeneemt, zullen deze maatregelen vooral een ‘verdeel en heers’-effect hebben. Groepen woningzoekenden zullen met elkaar moeten concurreren om de schaarse voorraad betaalbare woningen, en vooral kwetsbare minima zullen hierbij steeds meer het onderspit delven. Dat is uiterst wrang aangezien het aandeel werkende armen in ons land alsmaar toeneemt. In haar economische beleid zet het huidige stadsbestuur stevig in op de sectoren toerisme en horeca. Juist deze sectoren grossieren in het gebruik van flexcontracten en laagbetaalde arbeidskrachten. Zolang er geen werk gemaakt wordt van de bouw van broodnodige woningen in het allergoedkoopste segment, lijkt de boodschap van het stadsbestuur aan deze mensen: jullie mogen hier maar al te graag komen werken, maar wonen doen jullie maar elders.  

U bent hier